Your Page links

Ad

 
27/3/12

ΦΥΛΑΚΙΣΗ 3 ΕΩΣ 6 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ!

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ!
 
Η ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΩΝ!

Σε αυταρχική κατεύθυνση κινείται το υπουργείο Υποδομών, με το νέο πολυνομοσχέδιο για τα δημόσια έργα που ήδη βρίσκεται σε επεξεργασία από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 143 απαγορεύεται και τιμωρείται η με οποιοδήποτε τρόπο κατάληψη μέρους ή ολόκληρου του οδοστρώματος και των εγκατεστημένων σε αυτό σταθμών διοδίων καθώς επίσης και η παρεμπόδιση της λειτουργίας των σταθμών διοδίων, ώστε να μη δημιουργούνται υποχρεώσεις αποζημίωσης του Δημοσίου προς τους παραχωρησιούχους.
Η κυβέρνηση με αυτό τον τρόπο θέλει να προστατέψει τόσο τις κατασκευαστικές και τις εταιρίες εκμετάλλευσης των αυτοκινητοδρόμων όσο και τα δικά του έσοδα, ενώ με τις απαράδεκτες διατάξεις εμπλουτίζει το αυταρχικό νομικό πλαίσιο με στόχο τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων και του λαού. Το Δημόσιο θα πρέπει - όπως προκύπτει από τις υπογραφείσες στη Βουλή συμβάσεις παραχώρησης- να εξασφαλίζει στους παραχωρησιούχους την αδιατάρακτη άσκηση του αποκλειστικού δικαιώματος εκμετάλλευσης των έργων παραχώρησης ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να τους αποζημιώνει.
Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αυτό όσοι καταλαμβάνουν σταθμούς διοδίων, μέρος ή ολόκληρο το οδόστρωμα, θα τιμωρούνται για παρακώλυση συγκοινωνιών με φυλάκιση από τρεις (αν η πράξη τελέστηκε από αμέλεια) έως έξι μήνες (αν η πράξη τελέστηκε με πρόθεση), όπως προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 292 του ποινικού κώδικα. Θα αφαιρούνται οι πινακίδες ειδικών κατηγοριών οχημάτων, όπως και η άδεια του οδηγού τους. Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο, θα δίνεται η δυνατότητα διαπίστωσης παραβάσεων στους οδικούς άξονες μέσω τεχνικών ή ηλεκτρονικών μέσων.
Όσον αφορά το τίμημα, το Δημόσιο - από την στιγμή έναρξης ισχύος του πολυνομοσχεδίου - θα μπορεί να εφαρμόζει κατά την κατασκευαστική περίοδο ενός οδικού άξονα την πολιτική διοδίων που εκάστοτε κρίνει πρόσφορη για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργούνται στους χρήστες. Αυτό είτε σε συμφωνία με τους παραχωρησιούχους, είτε ύστερα από μονομερή απόφασή του, αλλά με την υποχρέωση να καταβάλλει σε αυτή την περίπτωση αποζημίωση στις παραχωρησιούχους κοινοπραξίες.
Παράλληλα, το Δημόσιο θα μπορεί να διαμορφώνει την τιμή διοδίων μέχρι το ύψος του ανωτάτου ορίου διοδίων τελών που προβλέπει η οικεία σύμβαση παραχώρησης. Στόχος της συγκεκριμένης διάταξης είναι να μειώνονται οι υποχρεώσεις για αποζημιώσεις του Δημοσίου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συμβάσεις παραχώρησης.

ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΤΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΡΟΜΟΥ!

Το πολυνομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στο δημόσιο να παραδίδει και στους παραχωρησιούχους να εκμεταλλεύονται, τμήματα ή και υποτμήματα των αυτοκινητοδρόμων που κατασκευάζονται, μετά την παρέλευση της προθεσμίας περάτωσής τους, στην περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους με υπαιτιότητα του Δημοσίου. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η εκμετάλλευση του περατωμένου τμήματος και μειώνεται η δαπάνη των συμβατικών αποζημιωτικών ρητρών, η οποία προβλέπεται στις υπόψη συμβάσεις που κυρώθηκαν με νόμους, λόγω καθυστέρησης παράδοσης ή ολοκλήρωσης.
Η ρύθμιση αυτή καλύπτει την πλειονότητα των αυτοκινητοδρόμων που παραμένουν ημιτελείς επειδή οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν ανασταλεί με ευθύνη του Δημοσίου (π.χ. μη έγκαιρη υλοποίηση απαλλοτριώσεων). Όπως δηλαδή προβλέπει το άρθρο 143, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μπορεί να επιτρέπεται η λειτουργία των σταθμών διοδίων στην περίπτωση των αξόνων των οποίων η κατασκευή έχει σταματήσει με υπαιτιότητα του Δημοσίου.
Η απόφαση του αρμόδιου υπουργού εκδίδεται μετά την παρέλευση της αρχικής συμβατικής προθεσμίας περάτωσης τμημάτων και υποτμημάτων αυτοκινητοδρόμων που έχουν παραχωρηθεί σε αναδόχους με συμβάσεις παραχώρησης και επί των οποίων προβλέπεται συμβατικά η θέση σε λειτουργία σταθμών διοδίων.
Τα τέλη διοδίων στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται και αφορούν μόνο το μήκος του περαιωμένου τμήματος του υπόψη υποτμήματος. Η συγκεκριμένη ρύθμιση ισχύει αναλογικά και για τα υποτμήματα ή τμήματα των υποτμημάτων στα οποία περιλαμβάνεται και νέο υποτμήμα που έχει κατασκευαστεί ή κατασκευάζεται από το Δημόσιο, εφόσον επ' αυτού προβλέπεται συμβατικά σταθμός διοδίων. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κατά περίπτωση η ανά χιλιόμετρο χρέωση Διοδίων Τελών, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,04 ευρώ ανά χιλιόμετρο (προ ΦΠΑ) σε τιμές Ημέρας Τιμής Βάσης, όπως αυτή ορίζεται στην οικεία σύμβαση παραχώρησης.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναστέλλεται εν όλω ή εν μέρει η λειτουργία ή να ενοποιούνται ένας ή περισσότεροι σταθμοί διοδίων αυτοκινητοδρόμων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Οδικών Μεταφορών. Σε αυτή την περίπτωση καθορίζεται ο εγγύτερος προς αυτούς σταθμός στον οποίο θα εισπράττονται και τα τέλη διέλευσης του σταθμού του οποίου η λειτουργία αναστέλλεται. Τα έσοδα του σταθμού διοδίων η λειτουργία του οποίου αναστέλλεται με την ανωτέρω απόφαση, θα αποδίδονται στον δικαιούχο τους από τον εκάστοτε λειτουργό του καθοριζόμενου με την ως άνω απόφαση σταθμού διοδίων.
Το νομοσχέδιο δεν προβλέπει μειώσεις στο τίμημα των διοδίων, όπως υποσχόταν πριν από μερικούς μήνες ο υφυπουργός Υποδομών Γιάννης Μαγκριώτης, αλλά και ο πρώην υπουργός Υποδομών Δημήτρης Ρέππας.
0 σχόλια

Leave a Reply

Αλλαγή τηλεφώνου

Για λόγους ανωτέρας βίας έχουν αλλάξει τα τηλέφωνα στο οποία θα πρέπει να απευθύνεστε όσοι θέλετε να κλείσετε ραντεβού με τους γιατρούς που καλύπτουν μέσω της Ανεξάρτητης Πρωτοβουλίας τους ανασφάλιστους, άνεργους και άπορους κατοίκους του Θερμαϊκού.

Τα νέα τηλέφωνα είναι: 6931720483 και 6936904853

Ζητούμε συγνώμη από τους φίλους μας αλλά θεωρείστε ότι ήταν αναπόφευκτη αυτή η δυσλειτουργία.

Υπογράψτε ΕΔΩ!

 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ © 2011 SpicyTricks & ThemePacific.